Regulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Agencja Alfa z siedzibą w Elblągu przy ul. Nitschmana 24-28 Ł, NIP: 5781224173, REGON: 170322140 (zwanym dalej Administratorem), który zastrzega sobie iż każdy użytkownik może korzystać z serwisu internetowego www.krynicamorska.pl, zwanego dalej Serwisem pod warunkiem akceptacji i przestrzegania założeń niniejszego regulaminu.

 2. Abonent Serwisu oznacza podmiot(Abonenta), na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji danych w bazie Serwisu. Abonentem może zostać każdy podmiot działający na terenie Mierzei Wiślanej.

 3. Rejestracja danych w bazie zostanie przeprowadzona w oparciu o wypełniony przez Abonenta formularz w formie elektronicznej przesłany do klienta drogą elektroniczną, bądź podpisany osobiście w obecności przedstawiciela Agencji Alfa lub poprzez zarejestrownaie konta poprzez stronę https://www.krynicamorska.pl/register, wypełnienie formularza online i opłacenie opłaty abonamentowej poprzez PayU.

 4. Wypełnienie przez Abonenta formularza i jego przesłanie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cenniku.

 

§ 2 Prawa i obowiązki

 1. Abonent jest zobowiązany:

 2. a) do podania w formularzu prawdziwych danych

 3. b)wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych i firmy przez Administratora w związku z procesem rejestracja danych w bazie serwisu.

 4. c)w razie zmiany danych Abonenta dokonania ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zmiany

 5. d)do terminowego wnoszenia opłat za przedłużenie okresu użytkowania zarejestrowanych danych obiektu

 6. e) prezentowania tylko i wyłącznie zdjęć, które są jego własnością lub własnością Agencji Alfa, zdjęcia muszą odnosić się do stanu aktualnego obiektu

 7. Administrator zobowiązany jest:

 8. a)do przeprowadzenia procesu rejestracji danych Abonenta na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Abonenta formularzu

 9. b)do odmowy rejestracji danych lub przerwania procedury w przypadku, gdy:

 • abonent podał nieprawidłowe dane,

 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane w formularzu dane mogą służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,

 • podane dane nie spełnia wymogów opisanych w § 4 (Administrator ocenia samodzielnie, czy podane dane spełnia wymogi podane w tym paragrafie.),

 • Abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,

 • podane dane są już zarejestrowane,

 • Abonent nie wypełnił prawidłowo formularza,

 • wystąpią inne ważne powody,

 

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Abonent korzystający z serwisu ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i międzynarodowym podane treści i materiały umieszczone w edytowanym formularzu. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z serwisu przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. Administrator w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania.

 2. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu przez Abonenta odpowiedzialność ponosi sam Abonent

 3. Administrator portalu www.krynicamorska.pl nie odpowiada za weryfikację opinii o obiektach.

§ 4 Dane

Rejestrowane dane z formularza muszą spełniać następujące warunki:

 1. Kategoria obiektu musi odpowiadać stanowi faktycznemu

 2. Dane muszą być kompletne

 3. Podany link www do strony internetowej obiektu nie może być subdomeną ani domeną konkurencyjnych portali dla Serwisu. W serwisie mogą być umieszczane tylko i wyłącznie linki do stron prywatnych lub firmowych.

 4. nie dopuszcza się podawania danych o charakterze wulgarnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.

 

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji danych w bazie i dokonaniu opłaty w terminie i wysokości odpowiadającej wybranej opcji.

 2. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności wpisanych danych. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po dokonaniu wpłaty na kolejny okres rozrachunkowy Abonenta.

 3. Podane dane z formularza zostaną zarejestrowane przez pracowników Agencji Alfa w terminie pięciu dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel i świąt) od daty wypełnienia i przesłania przez Abonenta formularza.
  W przypadku samodzielnej rejestracji, uruchomienie usług następuje w momencie otrzymanie drogą automatyczną, potwierdzenia dokonania wpłaty na kolejny okres rozrachunkowy Abonenta za pośrednictwem bramki płatności PayU.

 4. Administrator może się zwrócić do Abonenta o podanie dodatkowych danych. Nie doręczenie wskazanych danych w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

 5. Za czynności związane z rejestracją, zmianą danych i utrzymywaniem Abonent wnosi opłaty w kwocie zgodnej z cennikiem

 6. Umowa między Abonentem a Administratorem zawsze podpisywana jest na okres jednego roku czasu. Abonament nie podlega zwrotowi w części lub całości, nawet gdy Abonent chce wyłączyć/wstrzymać reklamę.

 7. Abonent wykupując jedną reklamę obiektu ma prawo do reklamowania wyłącznie jednego miejsca noclegowego (domu, apartamentu, hotelu). Wszelkie próby umieszczenia dwóch różnych obiektów w trybie natychmiastowym będą usuwane.

 

§ 6 Obowiązywanie umowy

 1. Kolejność wyświetlania obiektów na stronie rotuje się alfabetycznie, według nazwy własnej obiektu (identyfikatora).

 2. Każdy obiekt może podnieść swoją pozycję, wykupując dodatkowe pozycjonowanie obiektu. Cennik pozycjonowania oraz pełna oferta jest dostępna u przedstawiciela Agencji Alfa.

 3. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji danych w bazie serwisu. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres Administratora (biuro@krynicamorska.pl).

 4. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.

 5. Podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia stanowi brak wniesienia opłaty rocznej w terminie określonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty. Ponowna rejestracja lub przedłużenie danych będzie możliwe po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami.

 6. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Abonenta jeśli:

 • Abonent złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,

 • wykorzystanie wprowadzonych danych szkodzi wizerunkowi i interesom Administratora,

 • w formularzu zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z etykietą(np. pornograficzne),

 • z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.


§ 7 Odstąpienia od umowy

 1. Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Administratora (biuro@krynicamorska.pl).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa nie podlega okresowi wypowiedzenia.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Abonent zobowiązany jest do zapłaty za okres korzystania z usług serwisu, zgodnie z cennikiem.


§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora można składać na adres e-mail: biuro@krynicamorska.pl

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 3. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, Administrator zobowiązany jest do poinformowania Abonenta o przyczynach opóźnienia.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Abonent jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane według jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nie informowania Administratora o zmianie danych.

 2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania danych w serwisie Administrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta.

 3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga elektroniczną.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej

 5. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.