W Krynicy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną

  • Opublikowany: 9 marca 2015

W ubiegły piątek (6.03.2015) w Krynicy Morskiej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Mieszkańcy i przedsiębiorcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciw budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Na spotkaniu obecni byli autorzy najnowszej oceny oddziaływania planowanego projektu oraz reprezentanci Urzędu Morskiego w Gdyni. Wśród przygotowanej dokumentacji zabrakło choćby prognoz i ocen wpływu ewentualnego przekopu na turystykę regionu Mierzei Wiślanej. 

Ostateczna decyzja o budowie przekopu jeszcze nie zapadła. Zgłoszone uwagi zostaną włączone do protokołu konsultacji społecznych i wzięte pod uwagę w dalszych ocenach oddziaływania inwestycji. W związku z dużym zainteresowaniem tą problematyką wciąż można składać uwagi i wnioski do dokumentów. Termin ich składania mija 13 marca 2015r. 

Można je przedstawiać w następującej formie:
- pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie na w/w adres Urzędu Morskiego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej urzędu w Gdyni,
- drogą mailową, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy ti@umgdy.gov.pl,
- ustnie do protokołu, w miejscu udostępnienia dokumentacji.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.